Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zirkzee Profiel & Plaat B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. bedrijf: Zirkzee Profiel & Plaat B.V. of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van Zirkzee Profiel & Plaat B.V. dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand.;
5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
6. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Zirkzee Profiel & Plaat B.V. die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht (geldt niet voor bedrijven c.q. ondernemingen en instellingen);
9. duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 – Identiteit

Zirkzee Profiel & Plaat B.V.
Flevoweg 37
3218 BX Leiden
KvK: 67692443
BTW nummer: 857133548

Bankrelatie: ABN-Amro Bank
IBAN/SEPA: NL65ABNA0543363902
BIC: ANNANL2A
Banknaam: ABN AMRO Bank N.V.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 – Het aanbod

1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciele oogmerk duidelijk moet blijken. Een voorbehoud in het beeldmateriaal wordt gemaakt daar niet van elk artikel een juiste afbeelding voorhanden is. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Indien door Zirkzee Profiel & Plaat B.V. aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
4. Als door Zirkzee Profiel & Plaat B.V. aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
5. Indien door Zirkzee Profiel & Plaat B.V. voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient Zirkzee Profiel & Plaat B.V. te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 – Zichttermijn

1. De consument (zijnde geen onderneming) heeft het recht van retour binnen 14 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Indien door de omvang van het geleverde Zirkzee Profiel & Plaat B.V. de goederen weer moet ophalen wordt hier € 75,00 voor in rekening gebracht.
2. De voorwaarden voor het recht van retour:
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
3. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

LET OP:
Artikelen die niet retour kunnen i.v.m. speciale productie/bestelling zijn bijvoorbeeld:
– op maat gezaagde profielen en/of opmaat geknipte platen.
– Design plaat welke op klantorder geproduceerd wordt
– Profielen of platen die specifiek voor een klant aangemaakt worden.
– draagstaaf roosters.
– ventilatie roosters.
– voorzetramen
– artikelen met een houdbaarheid datum en/of speciale opslagvoorschriften zoals lijmen, kitten, harders etc.

4. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd en teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer waarvan de betaling ontvangen is inclusief eventuele verzend- of transportkosten.
5. Het recht van retour geldt niet voor delen van bestellingen waarbij er van een soort artikel meerdere stuks besteld zijn. Ter verduidelijking: wanneer er 10 lengtes aluminium profiel besteld zijn kunnen er niet 3 lengtes geretourneerd worden!
6. Het recht van retour geldt niet voor bedrijven en/of ondernemingen c.q. instellingen en/of (semi-)overheden.
7. Het annuleren van de order nadat de betaling is ontvangen is alleen mogelijk als:
-Het geen goed(eren) en/of dienst betreft uit artikel 5 lid 3 en nog niet verzonden aan de consument.
-Het een goed(eren) en/of dienst betreft uit artikel 5 lid 3 waarvan de productie nog niet is aangevangen, de annulering door de consument schriftelijk is doorgegeven en de annulering door Zirkzee Profiel & Plaat B.V. schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5a – Retour zendingen

1. Bij een retourzending dient altijd schriftelijk bij Zirkzee Profiel & Plaat B.V. aangemeld te worden. Retourzendingen zonder schriftelijke aanmelding worden niet geaccepteerd.
2. Retourzendingen van artikelen of diensten die vallen onder artikel 5 lid 3 worden niet geaccepteerd
3. Beschadiging voortkomend uit retourtransport is voor risico van de verzender.

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat Zirkzee Profiel & Plaat B.V. vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
5. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Zirkzee Profiel & Plaat B.V. de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
8. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het geografische adres van de vestiging van Zirkzee Profiel & Plaat B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 – De prijs

1. Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.
Note: een verhoging van BTW tarief mag dus worden doorgevoerd. Overige prijsverhogingen dienen vermeld te worden en de consument in de gelegenheid stellen om de overeenkomst te ontbinden. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. dient de verhoging schriftelijk te vermelden en daarna een redelijke termijn (bijv. 7 werkdagen) in acht te nemen waarbinnen de consument de overeenkomst kan ontbinden.
2. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verplichten wij ons tegen de overeengekomen prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit

Zirkzee Profiel & Plaat B.V. staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Garantie

1. Een eventueel door Zirkzee Profiel & Plaat B.V. als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Zirkzee Profiel & Plaat B.V. kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens Zirkzee Profiel & Plaat B.V. kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Zirkzee Profiel & Plaat B.V. verleende garantie.

Artikel 10 – De bestelling

1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Zirkzee Profiel & Plaat B.V. en de consument anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Zirkzee Profiel & Plaat B.V. hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Zirkzee Profiel & Plaat B.V. houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling

1. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.De toegepaste “nesting”-functionaliteit binnen de website maat gebruik van een algoritme (rekenmethode) die door toepassing binnen een website omgeving beperkter is. Vooral bij veel verschillende maten en grote aantallen kan de nesting niet ideaal zijn. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. zal bij twijfel over de nesting uitkomst de order narekenen met krachtiger nestingsoftware. Zirkzee Profiel & Plaat B.V. behoud het recht orders die niet correct genest zijn te annuleren. De consument krijgt dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen een nieuw prijs en levervoorstel.
3. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Zirkzee Profiel & Plaat B.V. kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Zirkzee Profiel & Plaat B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

5. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Zirkzee Profiel & Plaat B.V. zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij het Zirkzee Profiel & Plaat B.V., tenzij anders is overeengekomen.
7. Bij eventuele schades en/of vermissing dient Zirkzee Profiel & Plaat B.V. onmiddellijk in kennis gesteld te worden. Ook dient de schade/vermissing op de vrachtbrief te worden aangetekend. (Gelieve foto’s te maken van de staat waarin het product ontvangen is.)
8. Bij afgifte aan derden beschouwen wij het artikel als zijnde geleverd en gaat het risico over op de ontvanger.
9. Wanneer zonder opgaaf van redenen bij de chauffeur een correcte levering geweigerd wordt, berekenen wij de transportkosten voor het transport van het afleveradres naar Zirkzee Profiel & Plaat B.V..

Artikel 12 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal een jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.

Artikel 13 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen bij bestelling van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.

2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de (gedeeltelijke) vooruit-, c.q. aanbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Zirkzee Profiel & Plaat B.V. te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Zirkzee Profiel & Plaat B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen met een minimum van € 35,00.

Artikel 14 – Geschil

1. Op overeenkomsten tussen Zirkzee Profiel & Plaat B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en Zirkzee Profiel & Plaat B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten worden, behandeld door de daartoe bevoegde rechter of een door consument en Zirkzee Profiel & Plaat B.V. schriftelijk overeen gekomen geschillencommissie.

Artikel 15 – Wijziging van de voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.